Tags: تیوب مسی

تیوب مسی

تیوب مسی

توضیحات  تیوب به عنوان قلب ریخته گری مدوام شناخته می شود، زیرا شروع و ادامه انجماد مهمترین قسمت شمش در آن رخ می دهد. بخش عمده ای از خواص و کیفیت شمش نهایی به تیوب مسی بستگی دارد. جنس تیوب همواره از مس انتخاب شده است، چرا که بهترین خواص انتقال حرارت را در میان… READ MORE