پیشگرم افقی و عمودی

پیشگرم افقی و عمودی

پیشگرم افقی و عمودی گروه پاترون

به منظور جلوگیری از افت دمای مذاب در زمان انتقال و تخلیه ذوب به داخل پاتیل، پاتیل ها را تا دمای حدود ۱۰۰۰-۱۱۰۰ درجه ی سانتی گراد پیشگرم می کنند.

پیشگرم های تامین شده توسط گروه پاترون بسته به نیاز مشتری دارای ثبت کننده دما نیز می باشد

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.