مشاوره جهت ایجاد کارخانه فولاد

مشاوره جهت ایجاد کارخانه فولاد

تاسیس یک کارخانه فولاد سازی با سوالات بیشماری روبروست.

مطالعات جانمایی

ظرفیت سنجی

انتخاب محصول

انتخاب تجهیزات

و موارد دیگر از مسائلی هستند که یک مشاور باید بتواند به آن ها، حسب شرایط هر سرمایه گذاری پاسخ دهد.

گروه پاترون با داشتن تیمی توانمند می تواند مسیر سرمایه گذاران را هموار نماید.

علاوه بر موارد فوق، اقدامات دیگری که لازم است انجام شود عبارتند از:

تهیه طرح توجیهی ویژه کارفرما شامل اطلاعات و گزارشات واقعی

استعلام قیمت و اخذ پیشنهادات فنی مالی از سازندگان تجهیزات

بررسی استعلام های خرید

شرکت در مذاکرات خرید خارج

طراحی لی اوت بهینه کارخانه

برنامه ریزی زمانی، هزینه ای و منابع پروژه

ارائه چارت سازمانی پروژه به کارفرما به همراه شرح وظایف و شرایط احراز پرسنل آموزش تیم پروژه

نظارت بر فعالیت های عمرانی: خاکبرداری، بتن ریزی و نصب سازه

ارائه خدمات مشاوره به کارفرما و پیمانکاران کارفرما در صورت نیاز

پیگیری رفع مشکلات احتمالی نقشه ها با تامین کنندگان خارجی

نظارت بر نصب ماشین آلات

ارائه چارت سازمانی پرسنل فاز بهره برداری به همراه لیست تامین کنندگان

برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل فاز بهره برداری