خدمات مشاوره به کارخانجات فولاد

خدمات مشاوره به کارخانجات فولاد

کوره القایی

مسائلی که کارخانجات در حال بهره برداری با آنها مواجه هستند کم نیستند.

خدماتی که گروه پاترون می تواند به کارخانجات فولاد ارائه نماید عبارتند از:

کاهش هزینه های تولید

تدوین فرایند و نقشه جریان مواد

تدوین فرایند های کاری در حوزه های مختلف (BPM)

تدوین چارت سازمانی نیروهای صفی و ستادی مناسب و نیز تدوین نظام های مدیریت منابع انسانی

تدوین نظام HSE

تدوین سیستم حسابداری و مالی مناسب

تهیه لیست مواد مصرفی و قطعات یدکی، بررسی تامین کنندگان و نیز فرایند های بازرگانی مورد نیاز

برنامه ریزی و اقدام برای استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات (نت)

برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی امور فوق الذکر و نیز امور وابسته به آن بر اساس برنامه تدوین شده.

تدوین استاندارد داخل سازمانی ضایعات

تدوین سیستم گزارشات دوره ا ی (روزانه، هفتگی، ماهانه) کارخانه در بخش های مختلف